อบรมพัฒนาองค์กร

posted on 17 Mar 2011 19:13 by downtiem in Seminar
อบรมพัฒนาองค์กร
                ขอเชิญอบรมการพัฒนาองค์กร โรงเรียนสาะตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โอโรร่า เขาใหญ่  ระหว่างวันที่  15 -17 มีนาคม  2554

สัมมนา LD

posted on 24 Nov 2010 10:49 by downtiem in Seminar
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การช่วยเหลือเด็ก LD
              ขอเชิญฟังการบรรยาย หัวข้อ " การให้ความช่วยเหลือเด็ก LD"   โดย รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  และคณะ  ซึ่ง  ประกอบด้วย อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร  อ. สมหมาย  พลศิลป์  และ อ.คธาวุธ  อักษร    ณ โรงแรม เมเจอร์แกรนต์ อ. ชุมแพ จ.ขอนแก่น วันอังคารที่ 23  พฤศจิกายน 2553  เวลา13.00 น - 17.00  น.

edit @ 24 Nov 2010 11:03:02 by คำขอด

edit @ 24 Nov 2010 11:04:57 by คำขอด

 การให้ความรู้เรื่อง LD
              ขอเชิญท่านผู้ปกครอง และครูเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ เด็ก LD  ในวันอังคาร ที่ 23  พฤศจิกายน  2553  ณ  ห้องประชุมอาคาร โรงพยาบาล อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เวลา  13.00 น. โดย. รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  และคระ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความช่วยเหลือเด็ก LD

edit @ 1 Nov 2010 15:42:45 by คำขอด