ขอเชิญเข้าสัมมนา

posted on 10 Apr 2011 22:16 by downtiem in Seminar
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เปิดโลก Autistic ครั้งที่ 5
               ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ความรักจาก ครู หมอ พ่อ แม่ ทำให้เด็กAutistic เป็นอิสระ" โดยวิทยากร รศ.พญ นิรมล  พัจนสุนทร  ดร.อาคม  อึ่งพวง  ดร.สมพร  หวานเสร็จ  และผู้ปกครองนักเรียน Autistic ในระดับต่าง ๆ  ดำเนินการเสวนาโดย รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  วันที่  1  เม.ย 2554  ณ ห้องศรีจันทร์  โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จ.ขอนแก่น

การทำแบบฝึกเด็ก LD

posted on 17 Mar 2011 19:20 by downtiem in LD
การทำแบบฝึกสำหรับเด็ก LD
           การทำแบบฝึกสำหรับเด็ก LD นั้นต้องทราบว่าเด็ก LD มีความบกพร่องทางด้านใด เช่น หากบกพร่องทางด้านการอ่าน  เป็นการอ่านอะไรที่บกพร่อง  บกพร่องทางด้านการเขียนเป็นการเขียนในเรื่องอะไร  และหากบกพร่องทางด้านการคิดคำนวณเป็นการคิดคำนวณในเรื่องอะไร  หากทราบแล้วจึงมาออกแบบแบบฝึกหัดเพื่อช่วยเหลือต่อไป  เช่น.
           - หากบกพร่องเรื่องการอ่านตัวสะกดมาตราตัวสะกดแม่กด  ก็นำมาสร้างแบบฝึกหัดมาตราแม่กด อาทิ.
                      อากาศ        ดาบส     บวช     
           - หากบกพร่องทางด้านการเขียนตัวการันต์  ก็นำมาสร้างแบบฝึกหัดที่มีตัวการันต์  อาทิ
                      จันทร์           ไปรษณีย์         สวรรค์
         - หากบกพร่องเรื่องการคิดคำนวณ
สัมมนา " การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด้ก LD
              ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ " การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ ห้อง ED 2509 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ฯ  โดยวิทยากร พระอาจารย์พุฒินาท  อมรธมฺโม และ อาจารย์คฑาวุธ  อักษร