ภาษา-การแสดง

posted on 11 Apr 2008 18:17 by downtiem

 ภาษาเพื่อการแสดง  2 (2-0-2 )

ผู้สอน         รศ.รัตนาภรณ์   อัตธรรมรัตน์

ขอบข่าย         ชม. 1               Introduction

                      ชม.  2-3          นิยามความหมายของภาษา

                      ชม.  4-5          นิยามความหมายของการพูด

                      ชม.  5             ความหมายการแสดง

                      ชม.  6             การเขียน Script

                     ชม. 7-14         การปฏิบัติการแสดงด้วยการพูด

                   การทดสอบครั้งที่ 1 ( 1 ชม. )

                    ชม.  15-17       การเขียน

                    ชม. 18-19        การเล่นบทการแสดง

                    ชม. 20-25        การนำเสนอบทการแสดง

                    ชม.  26            การเขียนบทละคร

                    ชม.  27-29       การวิเคราะห์บทละคร

                    การทดสอบครั้งที่  2 ( 1  ชม. )

 ภาษาเพื่อการแสดง

                              ภาษาคือสิ่งที่ใช้ในการสื่อความกมายจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร   ในการแสดงทุก ๆ ชนิดมีความจำเป็นที่ต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร   ดังนั้นมีความจำเป็นที่  ต้องมีทักษะในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี  จึงจะสามารถแสดงได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร