ภาษาไทย

posted on 26 Dec 2007 14:03 by downtiem

ภาษาไทย  :  ภาษาไทย  : ท 43101  :  2 - 0 - 2

ผู้สอน  : รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์

ขอบข่าย :              ชม. 1          Introduction

                              ชม. 2-3       นิยามความหมายของภาษา

                              ชม. 5-7       เสียงในภาษาไทย ( เสียงพยัญชนะ / สระ / วรรณยุกต์ )

                              ชม. 8          นิยามความหมายการอ่าน

                              ชม. 9-16     นิยามความหมายและการปฏิบัติการการพูด 

                              ชม. 17-25   การนำเสนอและวิเคราะห์การอ่านอิสระ

                              การทดสอบ ครั้งที่ 1 ( 3ชม. )

                              ชม. 26-27    ความรู้ภาษาไทย ( วรรณกรรม )

                              ชม. 28-31    งานเขียน ( ร้อยแก้ว - ร้อยกรอง )

                              ชม. 32-37     นำเสนองานร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ )                                

                              ชม. 38-43     นำเสนองานร้อยแก้ว ( เรียงความ )

                              ชม. 44         วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์

                              ชม. 45-53    การนำเสนอการวิเคราะห์วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์

                               การทดสอบครั้งที่ 2 ( 3 ชม.)

ความสำคัญของภาษาไทย

                 ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  ซึ่งแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  ที่มีภาษาประจำชาติ  ดังนั้นจึงควรอนุรักษ์ ภาษาไทยไว้ด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  เพื่อให้ภาษาไทยสามารถคงอยู่ ตราบนานเท่านาน

                 ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณะพิเศษกว่าภาษาอื่น ๆ  สามารถเลียนเสียงได้ทุก ๆ ภาษาในโลก  เพราะภาษาไทยของเรามีระดับเสียงวรรณยุกต์ ที่มี 4 รูป  5  เสียง  อีกทั้งภาษาไทยมีกลุ่มลักษณะพิเศษใช้เฉพาะกับกลุ่มคนบางกลุ่ม  อาทิ  คำราชาศัพท์  คำศัพท์สำหรับพระสงฆ์  คำสุภาพ  เป็นต้น  รวมถึงบรรพบุรุษของไทยเรามีการรังสรรค์ คำ และกลุ่มคำขึ้นมาใช้อย่างไพเราะสละสลวยอย่างหาภาษาอื่นเทียบได้ยาก เช่น.  คำคม  สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต แล้วนำเอาลักษณะต่าง ๆ ในภาษาไทยมาสร้างเอกลักษณะทางภาษาที่โดดเด่น  เช่น  เพลงกล่อมเด็ก  เพลงอีแซว  ลำตัด  หมอลำ  ซอ ฯลฯ   ทุกสิ่งล้วนแสดงศักยภาพของภาไทยได้เป็นอย่างดี 

                 อย่างนี้แล้วไม่สมควรที่จะร่วมมือ  ร่วมใจ  กันอนุรักษ์ภาษาไทยให้ก้องระบือไปทั่ว   ทำด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และร่วมกันเผยแพร่อย่างกว้างขวางเชียวหรือ ????????