ภาษาวัฒนธรรม

posted on 26 Dec 2007 14:01 by downtiem

ภาษาวัฒนธรรม  :  42101 : 2 ( 2 -0 -2 )

ผู้สอน :     รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์

ขอบข่าย :                ชม. 1             Introduction

                               ขม. 2-3          นิยามความหมายของภาษา

                               ชม. 3-4          นิยามความหมายของวัฒนธรรม

                               ชม. 5-6          ประเภทของวัฒนธรรม

                               ชม. 7-10        นำเสนอวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ

                               ทดสอบครั้งที่ 1 ( 1 ชม. )

                               ชม. 11-17       วัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ

                               ชม. 18            นิยามความหมายคติชนวิทยา      

                               ชม. 19-20       ประเภทของคติชนวิทยา

                                ชม. 21-26       การนำเสนอวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ

                                ชม. 27            การอนุรักษ์วัฒนธรรม

                               ทดสอบครั้งที่ 2 ( 1 ชม.)

ภาษากับวัฒนธรรมไทย

                 ภาษา หมายถึงสิ่งที่สามารถสื่อความหมายได้ ไม่ว่าเป็นตัวอักษร  สัญาลักษณ์  กริยาท่าทาง  หากผู้ส่งสารทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ตามความต้องการ  ก็ถือว่าเป็นภาษา  ภาษาจัดว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนุ่งเพราะมีการ  เรียนรู้  ความรู้ทางภาษาไทย  พร้อมทั้งมีการปลูกฝังสิ่ง ต่าง ๆ ทางภาษามาเป็นระยะเวลายาวนาน  จึงสั่งสมความเป็นภาษาไทยได้มากขึ้น ๆ เป็นลำดับ

                 การปรับปรุงแต่งภาษาให้หมดจด งดงาม  เท่ากับเป็นการทำให้วัฒนธรรมดูงดงามตามขึ้นมาเช่นกัน  และหากเรามีภาษาที่เป็นวัฒนธรรมที่สวยสดงดงาม  พอที่จะอวดโฉมกับบุคคลทั่ว ๆ ไปได้  จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทสไปในที่สุด

                  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักถึงเรื่องนี้  แล้วพยายามสร้างภาษาไทยให้ผู้อื่น เห็น  ได้ยิน  ด้วยความสละสลวย สวยงาม  ไพเราะ อยู่เสมอ   เพราะนั่นคือการนำวัฒนธรรมอันสวยงาม  และมีคุณค่าให้ปรากฏประจักษ์แก่สายตาของคนทั่ว ๆไป.