271 891

posted on 26 Dec 2007 13:59 by downtiem

Crouse Syllabus 

  271 691 Seminar in Special Education  การสัมมนาทางการศึกษาพิเศษ  3 ( 3-0-3)

ระดับ                       ปริญญาโท  สาขาการหลักสูตรและการสอนศึกษาพิเศษ

วัน/เวลา/ สถานที่    Sat 13.00 -17.00  EB 1513

ผู้สอน                      รศ.รัตนาภรณ์   อัตธรรมรัตน์

การจัดสัมมนา         วิทยากรที่เชิญ     1.  พระพุฒินาท  อมรธมฺโม

                                                          2.  ศ.ดร.ผดุง  อารยวิญญู

                                                          3.  จตุพน   ชมภูนิช

            Week 1                 Introduction

            Week  2                นิยามความหมายการสัมมนา

            Week 3                 การเขียนบทความ

            Week  4                การเขียนเค้าโครงวิจัย

            Week  5                การจัดสัมมนา เรื่อง " การเขียนหลักการและภูมิหลังงานวิจัย"

            Week  6                การจัดสัมมนาเรื่อง " การเขียนเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง"

            Week   7               การจัดสัมมนาเรื่อง " การสรุปและอภิปรายผลวิจัย"

            Week   8                การสัมมนา " แนวโน้มทางการศึกษาพิเศษ"

            Week   9-11           การนำเสนอหัวข้อวิจัยพร้อมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

            Week  12-14         การนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย

            Week   15             สรุปการวิจัย / ปิดรายวิชา

  การสัมมนา Semminar 

              การสัมมนา Semminar   หมายถึงการประชุมเพื่อหาข้อตกลง  สรุป  หาเหตุผล  โดยใข้วิธีทางวิชาการ   ด้วยการมีประธานและผู้เข้าร่วมการสัมมนา

 การเขียนบทความ Article

                  การเขียนบทความหมายถึงการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ  ที่ใช้โวหารประกอบการอ้างอิงที่มีหลักฐานชัดเจน  จำแนกเป็น

                  - บทความเชิงวิชาการ

                  - บทความสารคดี

                 -  บทความปกิณกะ