Owner

posted on 26 Dec 2007 15:04 by downtiem

 

Mame :  Assoc. Prof. Rattanaporn  Atthammarat       รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์

Home Town : Chiang Mai , ThaiLand

E-Mail : downtiem@hotmail.com  &  Ratatt.kku.ac.th 

Web-Site / Blog :  Downtiem.exteen.com

Short Name : Nid  / คำขอด

Education  : 

          - Grade  12  :   Watanothai Payap school ; Chiangmai , Thailand

          - Bachalor of Art  ( Thai - Teaching ) ; Chiangmai  University,  Chiangmai, Thailand

          - Master in Education ( Thai - Literlature ) ; Prasanmitre University, Bangkok ,Thailand

          - Master in Special Education ; University of Wollongong, NSW, Sydney,  Australia

          - Certificate in Special Education ; University of Wollongong , NSW, Sydney, Australia

          - Certificate in Gifted ; University  of Wollongong , NSW, Sydney, Australia

Office Work : Facculty of Education , Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand   

Telephone Number : +660 - 43-202418  - 1408 

Mobile  :  +6681-9275033

   

Article :  1. " บทบาทครูประจำชั้น " 

              2. " ภาษาพาสวย "                    

              3. " ปัญหาของนักเรียนมัธยม"

              4.  " เด็ก LD "

              5.  "เรียนรู้และเข้าใจลูก"

Book :     1.  โลกทัศน์ชาวม้ง               2531

                2.  นิทานพื้นบ้านม้ง              2532            

                3. บทบาทครูประจำชั้น          2534

                4. ภาษาไทยสำหรับครู          2536

                5. ประมวลคำที่มักเขียนผิด    2538

                6. สำนวนไทย                      2540

                7. ภาษาไทยเบื้องต้น            2546

                8.  เสน่หาอาชีพครู                2548

                9.   Pop- Up รูปทรง              2550

               10. Pop - Up  คำศัพท์            2550

Research :   หัวหน้าโครงการ ; 

                     1.  วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านม้ง  

                     2.  บทบาทปริศนาคำทายต่อสังคมอีสาน

                     3.  อิทธิพลของสื่อรณรงค์สารเสพติดในนักเรียนมัธยมในจังหวักขอนแก่น

                     4. การศึกษาปัญหาการติดสารเสพติดของนักเรียนมัธยมในจังหวัดขอนแก่น

                     5.  คติธรรมในวรรณกรรมอีสาน

                     6.  การให้ความช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ด้วยการเล่นปนเรียน

                     ผู้ร่วมวิจัย ;          

                     1. การศึกษาความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                   

                        (  หัวหน้าโครงการ : ผศ.ปนัดดา  เผือกพันธ์ )

                     2. พฤติกรรมบ่งชี้การติดสารเสพติดของนักเรียนมัธยมและอาชีวะในภาค

                         ตะวันออกเฉียงเหนือ  ( หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. นีออน  พิณประดิษฐ์ )

                     3. การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ สมาธิสั้น  และ 

                         ออทิสติก ( หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.เพ็ญนี  แนรอท )

                      4.  รูปแบบการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้  สมาธิสั้น และออทิสติก

                          ( หัวหน้าโครงการ :  ผศ.ดร.ไพศาล   สุวรรณน้อย )

                      5. การศึกษาพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                          ( หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นีออน  พิณประดิษฐ์ )

 ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

                      1.   วิทยากร  " การพูดในที่ประชุมชน"

                       2.  วิทยากร  " เทคนิคการเป็นผู้นำ"

                       3.  วิทยากร  " เทคนิคการโต้วาที"

                       4.  วิทยากร  " การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้"

                        5. วิทยากร " การใช้ภาษาในการขาย "

                        6. วิทยากร " การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร"