Special

ครู หมอ พ่อ-แม่ ต้องจับมือกัน ในการช่งยเหลือเด็กพิเศษ  พ่อ - แม่ มีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมในการให้ความรัก  ความตั้งใจในหารช่วยเหลือลูกที่เป็นเด็กพิเศษ  แต่ปราศจากความรู้จึงจำเป็นที่จะต้องประสานความรู้  ความเข้าใจกับคุณหมอ  เพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือกับคุณครูในโรงเรียนเป็นการช่วยเหลือทั้ง  สองทางคือทางบ้านและทางโรงเรียน  ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากคุณครูและคุณหมอ  จะทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำขอด

untitled

posted on 19 Apr 2010 10:17 by downtiem in Special

ขอเชิญชวนเรียนปริญญาโทสาชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ  ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย รศ.ดร.อัญชลี  / รศ.ดร.นรีวรรณ / รศ.รัตนาภรณ์ / ผศ.ปนัดดา / ดร.สมพร  เพื่อผนึกกำลังไปให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษต่อไป  ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4  ปีการศึกษาค่อไปจะเป็นรุ่นที่ 5 ใครจะร่วมเป็นนักศึกษารุ่นที่ 5 ของสาขาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ  ของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเลยนะคะ

edit @ 19 Apr 2010 10:20:08 by คำขอด

edit @ 19 Apr 2010 10:21:10 by คำขอด

edit @ 9 May 2010 14:30:05 by คำขอด

พระคาถาชินบัญชร

posted on 16 Nov 2009 16:48 by downtiem in Special
ทุกท่านคะ.. ขอมอบบทสวดพระคาถาชินบัญชร สำหรับทุก ๆ ท่าน เพื่อนำไปสวด และขอให้ลูกศิษย์ลูกหา ทุกคนพยายามสวดให้ได้นะคะ เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ. ขออนุโมทนาด้วย..

edit @ 16 Nov 2009 16:49:23 by คำขอด