Seminar

อบรมสัมมนา

posted on 01 Oct 2011 09:35 by downtiem in Seminar
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา
        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ รายวิชา 221 733  การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนสมาธิสั้น  สอนโดย รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์ จัดการอบรมสัมมนาเรื่อง " เปิดโลก LD และสมาธิสั้น" วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 1509 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น วิทยากรพิเศษ  อ.สมบัติ  ลำคำ  มีการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ  3  กลุ่มดังนี้  กลุ่มการปรับพฤติกรรม  กลุ่มการจัดทำสื่อนวัตกรรมสำหรับเด็ก LD และ ADHD  และกลุ่ม  งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ

ขอเชิญเข้าสัมมนา

posted on 10 Apr 2011 22:16 by downtiem in Seminar
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เปิดโลก Autistic ครั้งที่ 5
               ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ความรักจาก ครู หมอ พ่อ แม่ ทำให้เด็กAutistic เป็นอิสระ" โดยวิทยากร รศ.พญ นิรมล  พัจนสุนทร  ดร.อาคม  อึ่งพวง  ดร.สมพร  หวานเสร็จ  และผู้ปกครองนักเรียน Autistic ในระดับต่าง ๆ  ดำเนินการเสวนาโดย รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  วันที่  1  เม.ย 2554  ณ ห้องศรีจันทร์  โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จ.ขอนแก่น

อบรมพัฒนาองค์กร

posted on 17 Mar 2011 19:13 by downtiem in Seminar
อบรมพัฒนาองค์กร
                ขอเชิญอบรมการพัฒนาองค์กร โรงเรียนสาะตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โอโรร่า เขาใหญ่  ระหว่างวันที่  15 -17 มีนาคม  2554