LD

 กิจกรรมการช่วยเหลือเด็ก LD

                  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มักเป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  ไม่กล้าแสดงออก  ไม่มีความมั่นใจ  มองไม่เห็นคุณค่าในตนเอง  และหากปล่อยไว้อาจจะไม่มีความสำเร็จในการเรียน   มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่สามารถนำมาช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้  ซึ่งครู ผู้ปกครองต้องคอยสังเกตุว่าเขามีความสามารถพิเศษ  มีความชอบในเรื่องใด และพยายามส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ  และจะเป็นการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้  จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นในที่สุด

                 มีการศึกษาวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้แล้วได้ผล  อาทิ งานวิจัยเรื่อง " รูปแบบการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมละคร" ที่ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกมาแบบเจาะจง จำนวน  3 คน  ที่มีพฤติกรรมไม้พึงประสงคืคือ ไม่กล้าแสดงออก  ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมองไม่เห็นคุณค่าของตน  ทำการศึกษาวิจัยโดย

                1.  ใช้แบบสังเกตุพฤติกรรมที่มีปัญหา สังเกตุเป็นระยะ ๆ เพื่อดูความถี่ของพฤติกรรม

                2.  Pre-Test โดยการใช้แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองเลือกเฉพาะข้อที่แสดงพฤติกรรมที่เชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงอออก

                3.  ใช้แผนกิจกรรมละคร  12  แผน ทั้งการให้เขียนบท  การจัดการสัมมนาการจัดละคร  การจัดกิจกรรมหารายได้  การซ้อมลัคร  การจัดแสดงละครต่อสาธารณะ  ใช้ระยะเวลาในการใช้แผนการจัดกิจกรรมละคร  3  เดือน

                 4.  ใช้แบบสังเกตุพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อตรวจดูพัฒนาการระหว่างการใช้แผนกิจกรรมกละคร  พบว่ากลุ่มเป้าหมายลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลง

                5.  Poes -Test ด้วยแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง  จะพบว่าพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองดีขึ้น

                6.  ใช้แบบสังเกตุพฤติกรรมซ้ำอีกครั้ง เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อสรุปผลการลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  จะพบว่าพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงเป็นลำดับ  ขณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น  กล้าแสดงออก  ทั้งในและนอกห้องเรียน  จนเป็นผลให้การเรียนดีขึ้น

                7.  ขณะที่พฤติกรรมการเรียนเปลี่ยนแปลงไป  ใช้ระยะเวลาตรวจสอบผลสำเร็จทางการเรียนด้วยการดูผลการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา  ปรากฏผลว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง  3 คน สามารถมีผลสำเร็จทางการเรียนด้วยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นร้อยละ 100

                จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า  กิจกรรมละครสามารถช่วยเด็ก LD สามารถทำให้มีผลสำเร็จทางการเรียนและลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับ การไม่กล้าแสดงออก  ความไม่มั่นใจในตนเองลง  ดังนั้นคุณครู หลาย ๆ ท่านสามารถนำไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาได้  นะคะ

รศ.รัตนาภณ์ 

 

edit @ 16 Jul 2010 13:50:34 by คำขอด

edit @ 16 Jul 2010 13:51:31 by คำขอด

untitled

posted on 20 May 2010 15:39 by downtiem in LD

การใช้ Social story

         การให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษในกลุ่มที่ไม่เข้าใจทางด้านการสื่อสาร  และการดำเนินขีวิต  อาจจะใช้ Social Story ซึ่งคุณครู หรือผู้ปกครองจะทราบว่าเด็กบกพร่องเรื่องอะไร  ให้จัดทำเป็นเรื่องราวที่เด็กคนนั้นต้องได้รับความช่วยเหลือ แล้วให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องราวด้วยตนเอง  ซึ่งในการสร้าง Social Story นั้น อาจจะให้เด็กลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อสร้างความเป็ฯเจ้าของ  และครู หรือผู้ปกครองช่วยสร้างความเข้าใจด้วยการอ่านเรื่องราวทางสังคมนั้น ๆ ร่วมกัน  และให้อ่านหลาย ๆ รอบ ในไม่ข้าเด็กจะเรียนรู้ทักษะทางสังคมจาด เรื่องราวทางสังคมที่สร้างขึ้นได้

        นี่เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่อาจจะช่วยเหลือเด็กในกลุ่มนี้ได้  แต่ผู้ปกครอง และครู ที่มีความรัก  ความตั้งใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะสามารถทำได้อย่างได้ผลแน่นอน

คำขอด

การสอนเด็ก LD

posted on 05 Nov 2009 12:11 by downtiem in LD

  การสอนเด็ก  LD

          เด็ก LD เป็นเด็กที่ครูต้องให้ความช่วยเหลือด้วยการหาเทคนิคกระบวนวิธีการสอน  ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของเด็ก  ดังนั้นนับเป็นความสามารถของครู  ที่มีความพยายามในการสรรหาวิธีการ  เทคนิค  และนวัตกรรมเพื่อนำมาประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก  โดยเมื่อครูต้องทำการสอนเด็ก LD

       -  ครูต้องทราบว่าเด็กมีความบกพร่องทางด้านใด  จึงต้องทำการคัดกรองเพื่อหาความบกพร่องของเด็ก  ซึ่งเด็กแต้ละรายมีความบกพร่องที่แตกต่างกัน  แม้ว่าบกพร่องทางการอ่าน  การเขียน  หรือ  การคิดคำนวณ ก็มีความบกพร่องในด้านนั้น ๆ แตกต่างกันไป

      -  เมื่อครูทราบความบกพร่องจากการคัดกรองแล้ว  ครูต้องจัดทำ  IEP หรือ แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล  เพื่อหาแนวทางในการช่วยเชื่อความบกพร่องด้านนั้น ๆ ของผู้เรียน

      -  เมื่อทราบความบกพร่อง และทำการวางแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลสำหรับเด็ก  LD  แล้ว  ครูต้องจัดทำ  IIP  หรือ แผนการจัดการเรียนการสอนขึ้นมา  ว่าครูจำทำการสอนอย่างไรเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งเสนอวิธีการ  สื่อนวัตกรรม  เทคนิควิธีการสอน  แบบฝึก  เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน 

      -  เมื่อจัดการทำการสอนตามแผนและวิธีการที่กำหนดไว้แล้ว  ในขั้นตอนของการประเมินผล  ครูจำเป็นที่จะต้องประเมินเด็กกลุ่มนี้  จาก  IEP ของผู้เรียน  ไม่สามารถที่จะวัดและประเมินผลเหมือนเด็กปรกติทั่วไปได้

      -  จากนั้นครูต้องมองหาสิ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ ที่ปรากฎ  ด้วยกรรมวิธีเช่นเดียวกันนี้ต่อ ๆ ไป  แต่ไม่ว่าเด็กจะเป็น  LD หรือไม่ก็ตาม  หากคุณครูใช้เทคนิค  กระบวนการสอนแบบนี้ย่อมเป็นผลดีต่อผู้เรียนอย่างไม่ต้องสงสัย

edit @ 5 Nov 2009 12:27:23 by คำขอด