ครูการศึกษาพิเศษ

posted on 26 Aug 2013 14:30 by downtiem
ครูการศึกษาพิเศษ ที่มีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาการทำ การศึกษาวิจัย  และการศึกษาอิสระ  ในขณะที่เข้าเรียนในสาขาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาจิตวิทยา   :    เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
                              1.  นางสาวเบญจมาภรณ์   ช้อยเครือ
สาขาภาษาไทย  :    เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
                             1.  นายเสวียง   ผละผล
                             2.  นายชิน  หอมชื่น
สาขาการศึกษาพิเศษ :
                  รุ่นที่ 1    :   เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์
                              1.  นางรัชนีวรรณ  ตะวงษ์
                              2.  นางวันเพ็ญ  ดีแป้น
                              3.  นายสมว่า  เพียศักดิ์
                              4.  นางนัยนา  คำภูธร
                              5.  นางประกอบ  ฟักขำ
                              6.  นางอาพร  ตรีสูน
                              7.  นางสาวปริศนา  สันคำ
                 รุ่นที่ 2    :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                              1.  นายธนาวุฒิ  คำประเทือง
                              2.  นางสาวเจริญขวัญ  มูลน้อย
                              3.  นางรัตนาภรณ์  ภูมิเวียงศรี
                              4.  นางอัจจนา  กาญจนะ
                              5.  นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัติ
                รุ่นที่ 3    :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                             1.  นางสาวชินอนงค์  ประชุมชิต
                             2.  นางสาวพิไล   ขันกสิกร
                             3.  นางประภาภรณ์  ศรีภักดี
                             4.  นางสาวเจษฎา  สิงห์พันดอน
                             5.  นางสาววิชชุดา  นาคะอินทร์
                 รุ่นที่ 4    :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                             1. นางสาววันวิสาข์  ปานชะเล
                             2.  นางอุบล  พินธะ
                             3.  นางอรุณณี   เสมอไวย์
                             4.  นางนงลักษณ์  เหมาะดี
                 รุ่นที่ 5    :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                             1.  นางกอบกุล  ยอดแก้ว
                             2.  นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม
                             3.  นางสมหมาย  พลศิลป์
                             4.  นางจารุวรรณ  แก้วมาลีพันธ์
                             5.  นายประสิทธิ์  สุดทอง
                             6.  นางศศิวิมล  มหา
                             7.  นายธรรค  สินธุศิริ
                             8.  นางอาภาภัทร  ชาญนุวงศ์
                             9.  นางสาวรำพรรณ  ถานอาจนา
                            10. นางทิพวรรณ  แสนหล้า
                รุ่นที่ 6    :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                             1.  นางปรียาภา   ใยแก้ว
                             2.  นางประทุมมา  มั่นใจ
                             3.  ภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
                             4.  นางศรีประไพ  พรหมณี
                             5.  นางอภิชญา  ยะไวทย์
                             6.  นางอัปสร  ผ่านชมพู
                             7.  นางพรฉวี  บุตตะโยธิน
                             8.  นางสุพรรัตน์  วิจารณรงค์
                  รุ่นที่ 7  :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                              1.  นายทศพร
                              2.  นางสาวนิสารัตน์

edit @ 26 Aug 2013 15:33:07 by คำขอด

edit @ 8 Sep 2014 12:34:42 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (49.237.1.59|49.237.1.59) on 2015-05-03 20:50