อบรมสัมมนา

posted on 01 Oct 2011 09:35 by downtiem in Seminar
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา
        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ รายวิชา 221 733  การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนสมาธิสั้น  สอนโดย รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์ จัดการอบรมสัมมนาเรื่อง " เปิดโลก LD และสมาธิสั้น" วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 1509 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น วิทยากรพิเศษ  อ.สมบัติ  ลำคำ  มีการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ  3  กลุ่มดังนี้  กลุ่มการปรับพฤติกรรม  กลุ่มการจัดทำสื่อนวัตกรรมสำหรับเด็ก LD และ ADHD  และกลุ่ม  งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ

Comment

Comment:

Tweet

น่าสนใจมากครับ จะมีจัดแบบนี้อีเมื่อไหร่ครับ

#1 By chay (103.7.57.18|58.8.219.117) on 2013-04-19 18:36