การทำความเข้าใจกับเด็ก LD
           คุณครู  พ่อ แม่ ควรมีความเข้าใจเด็ก LD ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้เฉกเช่นเดียวกับเด็กปรกติ  โดยเฉพาะครูที่ต้องทำการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  ต้องมีความเข้าใจเด้ก LD ว่าจะต้องมีการประเมินที่มีความแตกต่างจากเด็กปรกติ  โดยดูจาก IEP ของเด็กก่อนแล้วประเมินตาม IEP เกณฑ์ในการประเมินนั้นต้องเป็นเฉพาะตัว 
 เด็ก LD อาจจะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ทางใดทางหนึ่งได้  เพียงแต่เราต้องค้รให้พบว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความสามารถเด่นในทางใด  จงสนับสนุนและส่งเสริม  เพื่อให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากๆ นะคะ
     

edit @ 26 Apr 2014 12:11:04 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet

are

#1 By อรทัย (103.7.57.18|192.168.100.183, 180.183.20.122) on 2012-07-11 16:28