สัมมนา " การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด้ก LD
              ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ " การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ ห้อง ED 2509 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ฯ  โดยวิทยากร พระอาจารย์พุฒินาท  อมรธมฺโม และ อาจารย์คฑาวุธ  อักษร

Comment

Comment:

Tweet