สัมมนา LD

posted on 24 Nov 2010 10:49 by downtiem in Seminar
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การช่วยเหลือเด็ก LD
              ขอเชิญฟังการบรรยาย หัวข้อ " การให้ความช่วยเหลือเด็ก LD"   โดย รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  และคณะ  ซึ่ง  ประกอบด้วย อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร  อ. สมหมาย  พลศิลป์  และ อ.คธาวุธ  อักษร    ณ โรงแรม เมเจอร์แกรนต์ อ. ชุมแพ จ.ขอนแก่น วันอังคารที่ 23  พฤศจิกายน 2553  เวลา13.00 น - 17.00  น.

edit @ 24 Nov 2010 11:03:02 by คำขอด

edit @ 24 Nov 2010 11:04:57 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet