กิจกรรมการช่วยเหลือเด็ก LD

                  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มักเป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  ไม่กล้าแสดงออก  ไม่มีความมั่นใจ  มองไม่เห็นคุณค่าในตนเอง  และหากปล่อยไว้อาจจะไม่มีความสำเร็จในการเรียน   มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่สามารถนำมาช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้  ซึ่งครู ผู้ปกครองต้องคอยสังเกตุว่าเขามีความสามารถพิเศษ  มีความชอบในเรื่องใด และพยายามส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ  และจะเป็นการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้  จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นในที่สุด

                 มีการศึกษาวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้แล้วได้ผล  อาทิ งานวิจัยเรื่อง " รูปแบบการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมละคร" ที่ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกมาแบบเจาะจง จำนวน  3 คน  ที่มีพฤติกรรมไม้พึงประสงคืคือ ไม่กล้าแสดงออก  ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมองไม่เห็นคุณค่าของตน  ทำการศึกษาวิจัยโดย

                1.  ใช้แบบสังเกตุพฤติกรรมที่มีปัญหา สังเกตุเป็นระยะ ๆ เพื่อดูความถี่ของพฤติกรรม

                2.  Pre-Test โดยการใช้แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองเลือกเฉพาะข้อที่แสดงพฤติกรรมที่เชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงอออก

                3.  ใช้แผนกิจกรรมละคร  12  แผน ทั้งการให้เขียนบท  การจัดการสัมมนาการจัดละคร  การจัดกิจกรรมหารายได้  การซ้อมลัคร  การจัดแสดงละครต่อสาธารณะ  ใช้ระยะเวลาในการใช้แผนการจัดกิจกรรมละคร  3  เดือน

                 4.  ใช้แบบสังเกตุพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อตรวจดูพัฒนาการระหว่างการใช้แผนกิจกรรมกละคร  พบว่ากลุ่มเป้าหมายลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลง

                5.  Poes -Test ด้วยแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง  จะพบว่าพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองดีขึ้น

                6.  ใช้แบบสังเกตุพฤติกรรมซ้ำอีกครั้ง เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อสรุปผลการลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  จะพบว่าพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงเป็นลำดับ  ขณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น  กล้าแสดงออก  ทั้งในและนอกห้องเรียน  จนเป็นผลให้การเรียนดีขึ้น

                7.  ขณะที่พฤติกรรมการเรียนเปลี่ยนแปลงไป  ใช้ระยะเวลาตรวจสอบผลสำเร็จทางการเรียนด้วยการดูผลการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา  ปรากฏผลว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง  3 คน สามารถมีผลสำเร็จทางการเรียนด้วยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นร้อยละ 100

                จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า  กิจกรรมละครสามารถช่วยเด็ก LD สามารถทำให้มีผลสำเร็จทางการเรียนและลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับ การไม่กล้าแสดงออก  ความไม่มั่นใจในตนเองลง  ดังนั้นคุณครู หลาย ๆ ท่านสามารถนำไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาได้  นะคะ

รศ.รัตนาภณ์ 

 

edit @ 16 Jul 2010 13:50:34 by คำขอด

edit @ 16 Jul 2010 13:51:31 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet