อบรม HOD

posted on 19 Apr 2010 09:59 by downtiem in Seminar

ขอเชิญรับฟังการอบรมการพัฒนาองค์กร หลักสูตร HOD  ( Heart of Organization Developement ) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เขาใหญ่รีสอร์ท  โดย รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  รศ.ดร.นีออน  พิณประดิษฐ์  ผศ.ปิ่นปินัทธ์  เผือกพันธ์ และคณะ

 

edit @ 19 Apr 2010 10:05:31 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet