การใช้กิจกรรมละครบำบัด

posted on 13 Dec 2008 13:36 by downtiem in EBD

 การใช้กิจกรรมละครบำบัด

                 กลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม  เราสามารถใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ   อาทิ  ดนตรี  ศิลปะ  ละคร  พลศึกษา  และพุทธบำบัด  ซึ่งการที่จะเลือกกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือด้วยกิจกรรมใดนั้น  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้ความช่วยเหลือที่ต้องพิจารณาว่า  บุคคลนี้มีความสามารถในเรื่องใด  และกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น  กลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่อง  มีโอกาส  มีความชอบ  หรือไม่  หน้าที่ของครู หรือ ผู้ดูแล  ต้องใช้วิจารณญาณว่าควรจะใช้กิจกรรมประเภทใด  ช่วยเหลือเด็กกลุ่มใดมากกว่า

edit @ 13 Dec 2008 13:42:39 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet