การอบรม

posted on 11 Dec 2008 13:26 by downtiem in Seminar

 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม  หัวข้อ  "การจัดทำสื่อสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  สมาธิสั้น  และออทิสติก"  โดย  รศ.รัตนาภรรณ์  อัตธรรมรัตน์  ผศ.อารี  พาวัฒนา  ณ  วังยางรีสอร์ท  จ.สุพรรณบุรี  ระหว่างวันที่ 23 - 23  พฤศจิกายน  2551 

 

  ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ  " การจัดทำสื่อสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้"  โดย วิทยากร  รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  นายศักดาเดช  สิงคิบุตร  นางสาวิตรี  รุญเจริญ  ณ ห้อง 1340  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่  10 - 11  ธันวาคม  2551

edit @ 13 Dec 2008 13:35:07 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet