อบรมการจัดทำสื่อ

                ขอเชิญร่วมการอบรม "การจัดทำสื่อสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้  สมาธิสั้น  และ  ออทิสติก "  โดย  รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  และ  ผศ.อารี  พาวัฒนา  ณ วังยางรีสอร์ท  จ.สุพรรณบุรี  วันที่  23 - 24  พฤศจิกาบยน 2551

Comment

Comment:

Tweet