อบรมสัมมนา LD

posted on 10 Apr 2008 18:15 by downtiem in Seminar

เชิญรับฟังการบรรยายหัวข้อ  " ภาคีให้ช่วยเหลือเด็กออทิทติก "  โดย. พญ.นิรมล  พัจนสุนทร , คุณบุรี  เสรีโยธิน, ดร.สมพร  หวานเสร็จ และ รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  วันที่ 19  พฤศจิกายน  2550  ณ ห้องประชุมสายสุรีจุติกุล  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เวลา 9.00 - 12.00 น.

 

 เชิญฟังบรรยายหัวข้อ " การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก LD"  โดย.  ศ.ดร.ผดุง  อารยะวิญญู   ,     รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์     และ พระอาจารย์พุฒินาท  อมรธมฺโม   วันที่ 20  พฤศจิกายน  2550  ณ ห้องโปงลาง โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  จ.ขอนแก่น  เวลา  9.00-15.00 น.

 

 การอบรมสัมมนา " รูปแบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ " โดย. รศ.ดร. อัญชลี   สารรัตนะ , รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์ , ผศ.อารี  ยังวัฒนา , อ.สาวิตรี  รุญเจริญ  และ อ.ศักดาเดช  อังคบุตร   วันที่ 21 - 25 เมษายน  2551  ณ วังเย็นรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี

 

การอบรมสัมมนา " รูปแบบการให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้" โดย รศ.ดร.อัญชลี  สารรัตนา ,  รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์ ,  ผศ.อารี   ยังวัฒนา , อ.สาวิตรี   รุญเจริญ และ  อ.ศักดาเดช  อังคบุตร  วันที่ 28 เมษายน  - 2 พฤษภาคม  2551  ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

edit @ 10 Apr 2008 18:30:46 by คำขอด

edit @ 11 Apr 2008 08:43:46 by คำขอด

edit @ 11 Apr 2008 08:53:21 by คำขอด

edit @ 12 Apr 2008 17:45:20 by คำขอด

edit @ 16 Apr 2008 11:12:08 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet