การช่วยเหลือเด็ก LD

posted on 14 Mar 2008 09:04 by downtiem in LD

  การให้การช่วยเหลือเด็ก LD

          การให้การข่วยเหลือเด็ก LD  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครอง (คูณพ่อ - คุณแม่ ) คุณครู จะต้องมีความเข้าใจ  อดทน  และพยายาม  ที่จะให้ความช่วยเหลือ  ก่อนอื่นต้องทราบว่า  เด็กมีความบกพร่องทางด้านใด ด้านหนึ่งเสียก่อน เช่น      

            1. ทางการเขียน ( ลายมือ  การเขียนสลับกัน  การสะกด )   

            2. ทางการอ่าน ( การออกเสียง  ความเร็วในการอ่าน  การจับใจความ )

            3. ทางคณิตศาสตร์ ( การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การอ่านโจทย์ปัญหา  เวลา  ปริมาตร )

เมื่อทราบความบกพร่องทางด้านใด  ด้านหนึ่งแล้ว  ให้หาทางช่วยเหลือความบกพร่องที่ละ อย่าง  โดยการวางแผนการให้ความช่วยเหลือ  และดำเนินตามแผน  จากนั้นก็สรุปการให้ความช่วยเหลือ

           ที่สำคัญ  ในเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้  หรือ LD    มักจะมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ตามมา  ดังนั้นจำเป็นอน่างยิ่งที่  ต้องเข้าใจการให้รางวัล  และสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กกลุ่มนี้ด้วย

 

 

edit @ 14 Mar 2008 09:17:39 by คำขอด

edit @ 14 Mar 2008 09:19:34 by คำขอด

edit @ 10 Apr 2008 13:05:34 by คำขอด

edit @ 12 Apr 2008 16:59:45 by คำขอด

edit @ 12 Apr 2008 17:47:15 by คำขอด

edit @ 16 Apr 2008 11:10:38 by คำขอด

Comment

Comment:

Tweet