ครูการศึกษาพิเศษ

posted on 26 Aug 2013 14:30 by downtiem
ครูการศึกษาพิเศษ ที่มีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาการทำ การศึกษาวิจัย  และการศึกษาอิสระ  ในขณะที่เข้าเรียนในสาขาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาจิตวิทยา   :    เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
                              1.  นางสาวเบญจมาภรณ์   ช้อยเครือ
สาขาภาษาไทย  :    เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
                             1.  นายเสวียง   ผละผล
                             2.  นายชิน  หอมชื่น
สาขาการศึกษาพิเศษ :
                  รุ่นที่ 1    :   เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์
                              1.  นางรัชนีวรรณ  ตะวงษ์
                              2.  นางวันเพ็ญ  ดีแป้น
                              3.  นายสมว่า  เพียศักดิ์
                              4.  นางนัยนา  คำภูธร
                              5.  นางประกอบ  ฟักขำ
                              6.  นางอาพร  ตรีสูน
                              7.  นางสาวปริศนา  สันคำ
                 รุ่นที่ 2    :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                              1.  นายธนาวุฒิ  คำประเทือง
                              2.  นางสาวเจริญขวัญ  มูลน้อย
                              3.  นางรัตนาภรณ์  ภูมิเวียงศรี
                              4.  นางอัจจนา  กาญจนะ
                              5.  นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัติ
                รุ่นที่ 3    :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                             1.  นางสาวชินอนงค์  ประชุมชิต
                             2.  นางสาวพิไล   ขันกสิกร
                             3.  นางประภาภรณ์  ศรีภักดี
                             4.  นางสาวเจษฎา  สิงห์พันดอน
                             5.  นางสาววิชชุดา  นาคะอินทร์
                 รุ่นที่ 4    :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                             1. นางสาววันวิสาข์  ปานชะเล
                             2.  นางอุบล  พินธะ
                             3.  นางอรุณณี   เสมอไวย์
                             4.  นางนงลักษณ์  เหมาะดี
                 รุ่นที่ 5    :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                             1.  นางกอบกุล  ยอดแก้ว
                             2.  นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม
                             3.  นางสมหมาย  พลศิลป์
                             4.  นางจารุวรรณ  แก้วมาลีพันธ์
                             5.  นายประสิทธิ์  สุดทอง
                             6.  นางศศิวิมล  มหา
                             7.  นายธรรค  สินธุศิริ
                             8.  นางอาภาภัทร  ชาญนุวงศ์
                             9.  นางสาวรำพรรณ  ถานอาจนา
                            10. นางทิพวรรณ  แสนหล้า
                รุ่นที่ 6    :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                             1.  นางปรียาภา   ใยแก้ว
                             2.  นางประทุมมา  มั่นใจ
                             3.  ภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
                             4.  นางศรีประไพ  พรหมณี
                             5.  นางอภิชญา  ยะไวทย์
                             6.  นางอัปสร  ผ่านชมพู
                             7.  นางพรฉวี  บุตตะโยธิน
                             8.  นางสุพรรัตน์  วิจารณรงค์
                  รุ่นที่ 7  :   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
                              1.  นายทศพร
                              2.  นางสาวนิสารัตน์

edit @ 26 Aug 2013 15:33:07 by คำขอด

edit @ 8 Sep 2014 12:34:42 by คำขอด

อบรมสัมมนา

posted on 01 Oct 2011 09:35 by downtiem in Seminar
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา
        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ รายวิชา 221 733  การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนสมาธิสั้น  สอนโดย รศ.รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์ จัดการอบรมสัมมนาเรื่อง " เปิดโลก LD และสมาธิสั้น" วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 1509 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น วิทยากรพิเศษ  อ.สมบัติ  ลำคำ  มีการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ  3  กลุ่มดังนี้  กลุ่มการปรับพฤติกรรม  กลุ่มการจัดทำสื่อนวัตกรรมสำหรับเด็ก LD และ ADHD  และกลุ่ม  งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
การทำความเข้าใจกับเด็ก LD
           คุณครู  พ่อ แม่ ควรมีความเข้าใจเด็ก LD ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้เฉกเช่นเดียวกับเด็กปรกติ  โดยเฉพาะครูที่ต้องทำการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  ต้องมีความเข้าใจเด้ก LD ว่าจะต้องมีการประเมินที่มีความแตกต่างจากเด็กปรกติ  โดยดูจาก IEP ของเด็กก่อนแล้วประเมินตาม IEP เกณฑ์ในการประเมินนั้นต้องเป็นเฉพาะตัว 
 เด็ก LD อาจจะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ทางใดทางหนึ่งได้  เพียงแต่เราต้องค้รให้พบว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความสามารถเด่นในทางใด  จงสนับสนุนและส่งเสริม  เพื่อให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากๆ นะคะ
     

edit @ 26 Apr 2014 12:11:04 by คำขอด